Klíčové finanční ukazatele 31. 12. 2017 31. 8. 2018
Aktiva 304 350 1 781 193
Vlastní kapitál 46 564 440 042
Obrat 102 497 321 697
EBITDA 56 951 256 580

Čísla jsou uvedena v tisících Kč

Výše prezentovaná čísla vycházejí z konsolidované rozvahy a výkazu zisků a ztrát realitního holdingu Českomoravská Nemovitostní po ověření vzájemných pohledávek a závazků mezi jednotlivými společnostmi, vykázaných majetkových podílů a vyloučení vzájemných vztahů. Sestavení konsolidace bylo provedeno v souladu s Mezinárodním standardem pro související služby vztahujícím se na dohodnuté postupy.

Zpráva o věcných poznatcích >

Konsolidovaná rozvaha a výkaz zisků a ztrát >

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v nadcházejících měsících dojde ke začlenění našeho dlouhodobého obchodního partnera, společnosti Czech-Moravian Properties a.s. do holdingu ČMN. Touto akvizicí by měla konsolidovaná bilanční suma dosáhnout 2,1 miliardy korun.